• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านวังบง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2504 ณ หมู่ 12 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส  

  จ.สกลนคร  มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน  ด้วยงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนเป็นลำดับ  ดังนี้

            วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับ ป. 1-4  หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503

            วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับ ป. 1-6 หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

            ปีการศึกษา 2534  เปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2531 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยเริ่มจาก ป.1

            ปีการศึกษา 2536 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี แทน

  ชั้นเด็กเล็ก

            ปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับ ม.1-3

            ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 เริ่มใช้กับ ป.1, ป.4 และ ม.1 โดยโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ปีการศึกษา 2547 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาจนได้รับการประเมินอยู่ในระดับเกรด A จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

            ปีการศึกษา 2548 ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกครั้งที่ 1 (2544-2548)

            ปีการศึกษา 2551  ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกครั้งที่ 2 (2549-2552)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:29:08 น.

โรงเรียนบ้านวังบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042090393 อีเมล์: 47030047@sakonnakhon.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธัญลักษณ์ ชิณวงศ์ โทรศัพท์: 0896228575 อีเมล์: sudtiruk_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]