• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
   
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
   
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
   
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

 • ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง  (เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบะสะแบงแต่มาขอเปลี่ยนชื่อใหม่ใน      ปลายปีการศึกษา  ๒๕๕๔)  ตั้งแต่เมื่อวันที่  ๒๒  เดือนเมษายน  ๒๔๙๘  โดยนายกระจ่าง  บุญอาจ 

  มีนายองุ่น  สุทธิวงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

                  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๐๔  นายองุ่น  สุทธิวงศ์  ย้ายนายเสรี  แสงชัยศิลป์  มาดำรงครูใหญ่แทนได้รับงบประมาณก่อนสร้างอาคารเรียนในปี พ.ศ.  ๒๕๑๐  เป็นอาคาร  ๓  ห้องเรียน  แบบแปลน  ๐๐๔  ของกระทรวงศึกษาธิการงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท

                  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๑๒  นายเสรี  แสงชัยศิลป์  ย้ายนายจันทรา  สุวรรณไสย  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งแทนในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๑๒

                  ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  รับนักเรียนชั้น ป.๑  ควบ  ๒  พ.ศ.  คือเด็กที่เกิด  พ.ศ.  ๒๕๑๖  และ  ๒๕๑๗  ตามโครงการทดลองของผู้ว่าราชการจังหวัด  วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ  ๓๑๒  (ปรับปรุง)  เป็นเงิน  ๑๙๐,๐๐๐  บาท

                  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๕  นายจันทรา  สุวรรณไสย  ถึงแก่กรรม  วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๒๕  นายเตือน  คำปัญโญ  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพราะชำแบบ  พ.๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.๓๐  พิเศษ  และอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท

                  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๓๓  ก.ค.  ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  จากการประเมินผลงานและปริมาณของโรงเรียน  วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๓  ได้รับบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง  ๑  คน  คือ  นายหัสดี  กาญบุตร  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณก่อนสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  เป็นอาคาร ๑  ชั้นใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท

                  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๖  นายเตือน  คำปัญโญ  ย้ายนางสุดาวรรณ  ศรีสิงห์พันธุ์  มาดำรงตำแหน่งแทน  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๓๗  สร้างหอพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อันเชิญมาจากอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  จากเงินบริจาคของคณะครูและชาวบ้านถมที่ให้สูงขึ้น  สร้างศาลาทรงไทย  สำหรับพักผ่อนและเป็นที่อ่านหนังสือ

                  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ 

  สปช.๑๐๕/๒๙  ชั้นล่าง  ๔  ห้องเรียน  และสร้างสนามวอลเล่ย์บอลจากงบพัฒนาจังหวัดของ 

  ส.ส.วัชรินทร์  ศรีถาพร

                  วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๔๓  ได้รับคำสั่งปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพรุ่นแรกของจังหวัดจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง  มีนายประสิทธิ์  พิมพิสาร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   ตั้งแต่  ๑๙  เดือนมกราคม  ๒๕๕๒  เป็นต้นมา ได้ดำเนินการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร  การจัดการเรียนการสอน  อาคารสถานที่  บรรยากาศ  สื่อการเรียนรู้  และได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนจนโรงเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมสังคมเป็นอย่างดี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 14:57:06 น.

โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042790627 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุมนา อ่อนนาง โทรศัพท์: 0843127500 อีเมล์: malisudjai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]