โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 •           1.  ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วง

                      โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วงพัฒนา ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2482 โดยร...ถวิล ธนศรีรังกูล  ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวานรนิวาส ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกได้อาศัยวัดเป็นสถานศึกษาต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมปรึกษาหารือกันสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  โดยผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันจัดหาไม้เพื่อสมทบ ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ เมื่อ พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณสมทบจากทางราชการเป็นเงิน 22,500 บาท  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ตามแบบ พ. 9 ซ ขนาด 3 ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2499 และเริ่มสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2500 และได้ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 9   มิถุนายน  พ.ศ. 2501 โดยนายมาก ณ นครพนม นายอำเภอวานรนิวาสได้มาเป็นประธานรับมอบ    ครูใหญ่คนแรก คือ                            นายสำเริง เผ่าวงศ์ษาและแต่งตั้งนายสิงห์ บุตรแสง  เป็นครูประจำชั้น     ในสมัยต่อมา ได้แต่งตั้ง    นายจันทร์  ก่ำจำปา  เป็นครูใหญ่    คนต่อมา คือ นายวรจักร  อาแพงพันธ์ และเมื่อปี พ.ศ.2526  ได้แต่งตั้งนายสุวิช ธุระนนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ่  เมื่อปีการศึกษา 2536   ทางราชการได้ประกาศเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับขึ้นใหม่ทางโรงเรียนจึงได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เป็นต้นมา และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ได้เสียชีวิต   ครั้นต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 ได้แต่งตั้งให้ นายสมหวัง  มังธานี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และได้มารับตำแหน่งเมื่อวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันนี้  ได้มีการจัดงานตุ้มโฮมพาแลง , บุญประทายข้าวเปลือก,ต้นคุ้มชาวบ้านและผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้เงินจากทางราชการแต่อย่างใดและเปิดให้นักเรียนอนุบาลได้เข้าเรียนในปีการศึกษา  2556

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11  ห้องเรียน  มีนักเรียน   226   คน  ชาย  121  คน  หญิง  105   คน มีข้าราชการครู   16  คน                 ชาย  5  คน หญิง  10 คน ครูอัตราจ้าง  1  คน  และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  1  คน                              ครูธุรการ 1  คนและได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน อาคารสถานที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่เขตบริการรับผิดชอบอยู่   3 หมู่บ้าน ดังนี้  คือ

                              1.   บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 6

                              2.   บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7

                              3.   บ้านหนองม่วงพัฒนา  หมู่ที่ 8

            ทำเนียบผู้บริหาร

                               1. นายสำเริง    เผ่าวงศ์ษา     พ.ศ. 2497  -  2509     ตำแหน่งครูใหญ่

            2. นายจันทร์    ก่ำจำปา       พ.ศ. 2509  -  2516     ตำแหน่งครูใหญ่

            3. นายวรจักร์   อาแพงพันธ์   พ.ศ. 2517  -  2526     ตำแหน่งครูใหญ่

            4. นายสุวิช       ธุระนนท์     พ.ศ.2526  -  2554      ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       

            5. นายสมหวัง   มังธานี        10  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  ถึง ปัจจุบัน                                                 

                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:29:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0892790307 อีเมล์: nongmuangskn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญพร พิมพบุตร โทรศัพท์: 0818715839 อีเมล์: supaluk1961@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]