โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •                                                                                          โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย

               ชื่อสถานที่โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย   ตั้งอยู่เลขที่ -   ถนนเดื่อเจริญ หมู่ที่ 11  บ้านเนินโพธิ์ทอง ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร    

  สังกัดสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนค เขต 3 โทรศัพท์ 042-166630  โทรสาร - e-mail suphun.p@hotmail.com  website   www.dsc.skn3.net

   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

  ประวัติโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย

               โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย   ก่อตั้งขึ้น  เมื่อประมาณพุทธศักราช 2482   โดย  นายอำเภอวานรนิวาสเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ดำรงอยู่ได้ด้วยศึกษาพลี

  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ต่อมาทางราชการได้แก่ไขหลักสูตร   และเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  โดยอาศัยศาลาวัดท่าเดื่อเป็นที่เรียนชั้วคราว

               โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ คือ อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง 23 ห้อง  จัดเป็นห้องเรียน 9 ห้อง  คือ  ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  ห้องพิเศษจำนวน  14  ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 4 หลัง

                ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย  มีนักเรียน 189  คน  บุคลากรทั้งสิ้น 20 คน  คือ 

  ผู้อำนวยการ  1  คน

  รองผู้อำนวยการ  1  คน

  ครู ชำนาญการพิเศษ  16  คน

  ครูธุรการ  1  คน

  นักการ   1  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:29:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระชัย จักรไชย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพรรณ โพธิพันธ์

 • นายนิกุล คุณมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,117
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042706256 อีเมล์: suphun.p@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิพัฒน์ จันทร์หล้า โทรศัพท์: 0807681939 อีเมล์: junla2517@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]