• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ

   

            โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  กันยายน  2472  โดยนายโลน  เผ่าวงศ์ษา  เป็นครูใหญ่

  คนแรก  สิบตรีสอน  ปานประเสริฐ  เป็นสารวัตรศึกษา  นายสา  บุตรสา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  จัดโรงเรียนขึ้น

  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์”

            พ.ศ.2497  ย้ายจากศาลาวัดมาสร้างโรงเรียนในบริเวณสถานที่แห่งใหม่ซึ่งจับจองไว้  จำนวน 63 ไร่  79  ตารางวา  อาคารเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน  30,000  บาท  ชาวบ้าน

  ได้จัดหาไม้และวัสดุในการก่อสร้างเพิ่มเติม  เงินเดือนของครูได้รับจากเงินจัดการประถมศึกษา  เปิดเรียน 

  6  วันต่อสัปดาห์  หยุดเฉพาะวันพระ  เวลาเรียนตั้งแต่ 09.00 น. – 15.00 น.

            พ.ศ.2500  โรงเรียนได้เปลี่ยนวันหยุดจากวันพระ เป็นวันเสาร์และอาทิตย์  เปิดเรียนเริ่มแรกมีนักเรียน  จำนวน  5  คน สอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ต่อมา

  ในวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.2517  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.  ขนาด 3  ห้องเรียน  รวมมีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง  5  ห้องเรียน  วันที่  29  เมษายน  2520  อาคารเรียนหลังแรกถูกวาตภัยเสียหายมาก  ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้ใช้การได้  ในวันที่ 1  พฤษภาคม  2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ.พิเศษ  ทดแทนหลังเดิม  จำนวน 3 ห้องเรียน  งบประมาณ 250,000 บาท  จึงมีอาคารเรียนเป็น

  2  หลัง  6  ห้องเรียน

            วันที่ 16  มกราคม  2527  ได้ดำเนินการสร้างซุ้มประตูโรงเรียน  ใช้งบประมาณ 3,000 บาท  และ

  เสาธงเหล็ก  งบประมาณ  4,550  บาท  จากเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน  วันที่ 6  มิถุนายน  2527  ชาวบ้านและคณะครูได้บริจาคเงินจำนวน 3,079 บาท  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่อไฟฟ้าเข้าในโรงเรียน  และได้รับงบประมาณ จำนวน 27,000 บาท  เพื่อต่อระบบไฟฟ้าเข้าบ้านพักครูและอาคารเรียน

            วันที่ 13  พฤษภาคม  2528  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 200,000 บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.202/2526  จำนวน 1 หลัง  และได้ยกระดับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  ในวันที่ 1 ตุลาคม ในปีเดียวกัน  วันที่ 1  ตุลาคม 2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ  45,000 บาท  ในปีต่อมาได้รับเพิ่มเติมอีก 1 ชุด 

  เป็นแบบ ฝ.30 พิเศษ  เป็นเงิน 65,000 บาท

            วันที่ 17  มีนาคม  2537  ได้รับงบประมาณจากสถานีประมงน้ำจืด  จังหวัดสกลนคร  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  ตามโครงการประมงในเขตล้าหลัง  ขนาด 1 ไร่  งบประมาณ 150,000 บาท  และได้กันพื้นที่บริเวณโรงเรียนด้านทิศใต้  จำนวน 6 ไร่ 3 งาน  เป็นที่ก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านทุ่งโพธิ์  และได้ขออนุญาตใช้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติตามลำดับ

            วันที่ 13 เมษายน  2537  ได้รับผ้าป่าการศึกษา  เพื่อนำเงินมาก่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน  จำนวน 100,000 บาท  ต่อมาได้จัดเป็นสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน

            ปีการศึกษา 2537  ได้ขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับ  คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามคำสั่งที่ 636/2537

  ปีงบประมาณ 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม แบบ สปช.105/2529 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  งบประมาณ 168,400 บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก จำนวน 2 ห้องเรียน

  ในปีงบประมาณ 2542

  ปีงบประมาณ 2540  ได้สร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน 1 แห่ง  งบประมาณ 128,000 บาทโรงเรียนได้เข้าสู่โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาในปีนี้

  ปีงบประมาณ 2541  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้าเนื่องจากใช้การมานาน  จำนวน 65,400 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ พิเศษ และ ป.1 ซ  จำนวน 58,000 บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม

  แบบ สปช.601/2526  จำนวน 1 หลัง 4 ที่ งบประมาณ 124,000 บาท  รั้วโรงเรียน จำนวน 150 เมตร 

  เป็นเงิน 55,000 บาท

  ปีงบประมาณ 2542  ได้รับงบประมาณติดตั้งประปา  จำนวน 20,000 บาท ถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ. 30 พิเศษ ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  จำนวน 1 ชุด ราคา 98,000 บาท

  1 ตุลาคม 2544  ได้รับอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เป็นปีแรก  ได้ดำเนินการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526  จำนวน 1  หลัง

  3 ห้องเรียน  งบประมาณ 695,070 บาท 

  วันที่ 7 กรกฎาคม  2546 เปลี่ยนสังกัดเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีการปรับโครงสร้างภาระงานจาก 6 งาน เหลือ 4 งาน

  วันที่ 31 ธันวาคม 2546 คณะศิษย์เก่า  นำผ้าป่าการศึกษามาให้โรงเรียน  เพื่อปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน สมทบสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน  เป็นเงิน 70,000  บาท

  ปีการศึกษา 2548  ได้รับคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 เครื่อง

  ปีการศึกษา 2549  ได้รับคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 เครื่อง

            ปีการศึกษา 2553  ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

            ปีการศึกษา 2553  ได้รับจัดสรรห้องคอมพิวเตอร์  cl10  จำนวน  10  เครื่อง  และโรงเรียนได้ปรับปรุงจากที่มีคอมพิวเตอร์อยู่เดิมมารวมจัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์  รวมมีคอมพิวเตอร์ในห้องรวม  20  เครื่อง

            ปีการศึกษา 2553  ได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

            10 เมษายน 2554  ได้ยกอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ ให้สูงขึ้น  เนื่องจากใต้ถุนอาคารเรียนน้ำท่วมขัง  โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน  และเงินบริจาคจากชุมชน  รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

  เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วย  3 หมู่บ้าน  คือ  บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่  9  บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17  และบ้านโนนสวรรค์  หมู่  16


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 13:35:40 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042790148 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวผ่องพรรณ เจินธรรม โทรศัพท์: 085-4593703 อีเมล์: phongpun_512t76221@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]