• ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน

   โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

  4.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  5.       พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  6.       สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

  7.       พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  8.       สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

  9.       พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือนโยบายที่กำหนดขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  10.   พัฒนาระบบ  ICT เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

   

  เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

            โรงเรียนจะพัฒนาเด็กและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนทุกคน  โดยให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งเด็กปกติและเด็กเรียนร่วม  ผู้เรียนต้องเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  นโยบาย (POLICY)

            1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย

            2.  สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนและการค้นคว้า

            3.  เน้นจรรยามารยาท  การมีระเบียบวินัยที่ดี  ความรับผิดชอบ  การรักษาความสะอาด  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลอื่น

            4.  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและการออกกำลังกาย

            5.  จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม

            6.  เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

            7.  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:29:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัญญา วัฒนาเนตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายยุทธกิจ โพธิ

 • นางประนอม กุลอักสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042790148 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุมาลี พละกรต โทรศัพท์: 0894225881 อีเมล์: phalakrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]