• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

  4.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  5.       พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  6.       สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

  7.       พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  8.       สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

  9.       พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือนโยบายที่กำหนดขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  10.   พัฒนาระบบ  ICT เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

   

  เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

            โรงเรียนจะพัฒนาเด็กและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนทุกคน  โดยให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งเด็กปกติและเด็กเรียนร่วม  ผู้เรียนต้องเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  นโยบาย (POLICY)

            1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย

            2.  สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนและการค้นคว้า

            3.  เน้นจรรยามารยาท  การมีระเบียบวินัยที่ดี  ความรับผิดชอบ  การรักษาความสะอาด  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลอื่น

            4.  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและการออกกำลังกาย

            5.  จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม

            6.  เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

            7.  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 13:35:40 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042790148 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวผ่องพรรณ เจินธรรม โทรศัพท์: 085-4593703 อีเมล์: phongpun_512t76221@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]