• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  จะจัดการศึกษาและพัฒนาให้เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในทุกด้าน  โดยเน้นด้าน  ICT  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ทั้งเด็กปกติและเด็กเรียนร่วมให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 13:35:40 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042790148 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวผ่องพรรณ เจินธรรม โทรศัพท์: 085-4593703 อีเมล์: phongpun_512t76221@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]