• ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
   
  การบริหารงาน
   
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
   
  การบริหารงบประมาณ
   
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
   
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ

            โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง  ตั้งอยู่เลขที่  65 หมู่ 8 บ้านแสงเจริญ ตำบลอินทร์แปลง   อำเภอ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2482 โดยนายถวิล  ธนะศรีรังกูล  นายอำเภอวานรนิวาส เดิมชื่อโรงเรียนบ้านดอกนอ โดยครั้งแรกทำการสอน ที่ศาลาวัดบ้านดอกนอ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี นายศรีชมภู  ศรีถาพร วุฒิ ม.6 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ นายสลิต  ฤทธิ์โยธี  วุฒิ ม.3 มีนักเรียน  40  คน  นักเรียนมาจากเขตบริการ  5  หมู่บ้าน คือบ้านดอกนอ บ้านคูสะคาม บ้านโคกก่อง บ้านหัวนา  และบ้านนายม  นักเรียนจะต้องเดินทางมาเรียนเป็นระยะทางไกล ถนนหนทางไม่สะดวก

             วันที่  29  กุมภาพันธ์  2527  นายประสาท  ดำรงไทย และคณะกรรมการศึกษาได้ประชุมกันและขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านดอกนอ เป็นโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง เนื่องจากผู้มาติดต่อราชการมีความสับสนและเข้าใจผิดระหว่างชื่อหมู่บ้านกับชื่อโรงเรียน  และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2527

            ในปีการศึกษา  2541 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาศ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน 

            ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

            ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนดีศรีตำบล ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุจริต 

           ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และโรงเรียนประชารัฐ

           ปัจจุบันนายอำนวย  เหลาคม ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-29 16:05:10 น.

โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 47030078@sakonnakhon3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทัศนัย ทองไสย โทรศัพท์: 0854617405 อีเมล์: intirapornkamsabai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]