โรงเรียนบ้านนาซอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนบ้านนาซอ  ตั้งเมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2483  โดยนายอำเภอวานรนิวาส  มีพื้นที่  19  ไร่  3  งาน  39  ตารางวา  จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น

       พ.ศ. 2483  นายนิ่ม  นวลมณี  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดหาไม้มาสมทบกับงบประมาณของทางราชการ  จำนวน  500  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป02  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  โดยได้ยกโครงมุงหลังคา  ปูพื้นและทำลูกกรงล้อมรอบอาคาร

       พ.ศ. 2494  นายพิพัฒน์  ฮวดพรหม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  10,000  บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ

       พ.ศ. 2509  อาคารเรียนประสบวาตภัยเสียหายจำนวนมาก  นายจันทร  บุตรแสนคม  รักษาการแทนครูใหญ่ได้รายงานโรงเรียนประสบวาตภัย  และได้รับงบประมาณ  จำนวน  140,000  บาท  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ  ป1ฉ  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน

       พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  21,000  บาท  เป็นค่ารื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า  แบบ  ป02  เพื่อรื้อถอนและนำมาปลูกสร้างใหม่

                          ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  จำนวน  1  หลัง  2  ห้องนนอน  จำนวน  25,000  บาท  

                          ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ป.1 - ป.7

       พ.ศ.2520  ไ้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  2  ห้องนอน  และส้วม  1  หลัง  ขนาด  3  ที่

       พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง

       พ.ศ. 2524  ได้รับงบพัฒนาจังหวัดผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  20,000  บาท  ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน

       พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม  1  หลัง  ขนาด  3  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

       พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำ  จำนวน  1  หลัง  และได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนชั้นเด็กเล็ก

       พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณโครงการ  กสช.  ขุดสระน้ำขนาด  32x30x3 ม.  จำนวน  1  บ่อ

       พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  105/29  จำนวน  1  หลัง  6  ห้องเรียน  พร้อมส้วม  1  หลัง  2  ที่   และได้รับงบพัฒนาจังหวัดผ่าน  ส.ส. วิรัตน์  ตยางคนนท์  จำนวน  20,000  บาท  ก่อสร้างโรงอาหาร

       พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  และสนามฟุตบอล  แบบ ฟ1

       พ.ศ. 2533  คณะครู  ชุมชน  และศฺษย์เก่า  บริจาคงบประมาณสร้างรั้วลวดหนาม  ล้อมรอบบริเวณโรงเรียน

       พ.ศ. 2535  ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

       พ.ศ. 2538  ได้รับงบปรัมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  5  ห้องเรียน  และสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม

       พ.ศ. 2542  โรงเรียนบ้านดอนดู่หนองแวงถูกยุบให้มาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านนาซอ

       พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนป้ายทองรุ่นที่ 1

       พ.ศ. 2548  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก  สมศ.

       พ.ศ. 2553  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก  สมศ.

                           คณะศิษย์เก่าและชุมชนได้ร่วมบริจาคงบประมาณสร้างห้องสมุดหลังใหม่  โดยได้นำวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนบ้านดอนดู่หนองแวง  ซึ่งได้ยุบรวมมาอยู่กับ

  โรงเรียนบ้านนาซอ

       พ.ศ. 2554  นายวีระศักดิ์  วงศ์อุดมศิลป์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

       ปี  พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) จำนวน 350,000  บาท

                  ปี  พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล  แบบ ฟ.3 (พิเศษ) 

  จำนวน 1,375,000  บาท

       ปี พ.ศ. 2562  นายตรีเนตร   ตรงดี   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-02 11:46:54 น.

โรงเรียนบ้านนาซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ วะชุม โทรศัพท์: 0958041681 อีเมล์: neungneung340@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]