โรงเรียนบ้านนาซอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการบริหารนักเรียน

       1.  นางสาวจุฑามาศ  ปุริวงค์                 ประธาน

       2.  เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรมวงศ์ษา         รองประธาน    

  ฝ่ายวิชาการ  

       1.  นางสาวอุรชาติ  ชนะวงศ์                   หัวหน้า

       2.  เด็กหญิงนันทนัช  มานะเสน               กรรมการ

       3.  เด็กหญิงกัญญ์วรา  อินทรพานิชย์      กรรมการ

       4.  เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประฮาดไชย        กรรมการ

       5.  เด็กหญิงนันทิการณ์  หมั่นเรียน          กรรมการ

  ฝ่ายบริหารบุคคล

       1.  เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรมวงค์ษา           หัวหน้า

       2. นางสาวนุชนาฎ  คิดโสดา                   กรรมการ

       3. นางสาวอภัสรา  ประเคนคะชา             กรรมการ

       4. เด็กชายโกสินทร์  อินภูมี                     กรรมการ

       5. เด็กชายนิติภัทธ์  อินธิบาล                  กรรมการ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       1.  นางสาวศิรินทิพย์  พละศูนย์               หัวหน้า

       2.  เด็กหญิงอริสา  สุไชยสิทธิ์                 กรรมการ 

       3.  เด็กหญิงกนกพร  เวียงอินทร์             กรรมการ

       4.  เด็กหญิงอรพิณ  อินภูมี                      กรรมการ

        5.  เด็กหญิงพัชราภา  ปัญจันทร์สิงห์     กรรมการ

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

       1.  นางสาวธัญรัตน์  ดกเอียร์                   หัวหน้า

       2.  นายธนพล  ปัญจันทร์สิงห์                 กรรมการ

       3. นายนิพนธ์  ปัญจันทร์สิงห์                  กรรมการ

       4. นายยงยุทธ  แสงนนท์                       กรรมการ

       5. เด็กชายอภินันท์  ชัยคำดี                  กรรมการ

       6. เด็กชายสถาพร  เพ็งซิว                    กรรมการ

       7. เด้กหญิงมาริษา  ปัญจันทร์สิงห์       กรรมการ

       8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใบธรรม               กรรมการ

       9. เด็กหญิงนภาพร  ดกเอียร์                  กรรมการ

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-02 11:46:54 น.

โรงเรียนบ้านนาซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ วะชุม โทรศัพท์: 0958041681 อีเมล์: neungneung340@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]