• ข้อมุลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พํฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  2.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย

  3.สร้างแหล่งเรียนรู็ ทั้งในและนอกโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม

  5.พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  3.ครูและบุคลากรทางการศึึกษามีความรู้ความสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

  4.มีแหล่งเรียนรู็ ที่มีความพร้อมใช้งานทั้งในและนอกโรงเรียน

  5.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

  6.ผู้บริหาร และครูที่ได้รับมอบหมายนิเทศติดตามการปฎิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

  7.อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งานเอื้อต่การจัดการเรียนรู้ สะอาดร่มรื่น สวยงามปลอดภัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-06 15:37:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0870393040 อีเมล์: bannongweang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนพนธ์ โพธิสว่าง โทรศัพท์: 0870393040 อีเมล์: b.nescrew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]