• ข้อมุลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  
  นางสาวประพิณ  ใครลามเมา
  ผู้อำนวยการ
  นางสาวภัควดี  ศรีถาพร
  บริหารงานทั่วไป
  นางสาววิภาดา  จิตเจริญ
  บริหารงานบุคคล
  1. งานพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
  2. การรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน
  3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  4. งานกิจการนักเรียน
  5. งานอนามัย
  6. งานอาหารกลางวัน
  7. งานสหกรณ์โรงเรียน
  8. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
  9. ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์
  10. งานโภชนาการ
  11. งานประชาสัมพันธ์
  12. งานความสัมพันธ์กับชุมชน
  1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  2. งานพัฒนาและฝึกอบรม
  3. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
  5. ทะเบียนประวัติ
  6. งานบริหารสำนักงานโรงเรียน
  นางสาวประไพศรี โพธิมาต
  บริหารงบประมาณ
  นางละมัย มณีปกรณ์
  บริหารงานวิชาการ
  1. การจัดทำและของบประมาณต่างๆ
  2. การจัดสรรงบประมาณ
  3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
  4. และรายงานผลการใช้งบประมาณ
  5. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
  6. การบริหารงานการเงิน
  7. การบริหารบัญชี
  8. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา- พัฒนากระบวนการเรียนรู้
  2. การวัดผล ประเมินผล
  3. การเทียบโอนผลการเรียน
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  6. การนิเทศการศึกษา
  7. การแนะแนวการศึกษา
  8. งานห้องสมุด
  9. การประกันคุณภาพภายใน
  10. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการแก่ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:17:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวประพิณ ใครลามเมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภัควดี ศรีถาพร

 • นายพิชิต สิงห์ปั้นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,791
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0870393040 อีเมล์: bannongweang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนพนธ์ โพธิสว่าง โทรศัพท์: 0870393040 อีเมล์: b.nescrew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]