• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย 

                     โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลธาตุ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์   47120  โทรศัพท์…042-756920…  website http://www.ttd.sakonnakhon3.go.th

   E-mail address: thattaldeiwschool@hotmail.com

   

    โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลวานรนิวาส 3 (วัดอัมพวัน)”

  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2471 โดยรองอำมาตย์โทพระราชภักดี  นายอำเภอวานรนิวาส ในระยะแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดอัมพวันเป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียนบ้านหนองฮางมาร่วมเรียน

                 พ.ศ. 2474  โรงเรียนถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศขาดแคลน

  ครูใหญ่จึงได้มอบหมายพัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนตำบลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงเก็บรักษาไว้

                 พ.ศ. 2486  ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ที่  “ บะมล ” มีเนื้อที่  42 ไร่  กระทรวงศึกษาธิการให้

  งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  โดยราษฎรสมทบต้นไม้และแรงงาน  โดยนายอุดทา   กรมแสง   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                 พ.ศ. 2492  นายแก่น  ชาติชำนิ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น

  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยววิทยาวุฒิ”   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                 พ.ศ. 2493  กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว

  รับนักเรียนในเขตบริการคือ บ้านธาตุกับบ้านตาลเดี่ยว    เป็นที่ตั้ง  กลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว มี 4 โรงคือ 1. โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว  2. โรงเรียนบ้านหนองฮาง   3. โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 4.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง   ต่อมาส่วนราชการสั่งยุบกลุ่มมารรวมเป็น “กลุ่มโรงเรียนบ้านหนองตากวย”  และทางราชการสั่งเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็น “กลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว”

                 พ.ศ.2509  รัฐสภาออกพระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประชาบาลทั่วประเทศรวมทั้งครูประชาบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                  พ.ศ. 2511 ได้รวมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนธาตุเป็น “ กลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว”

  มี 10 โรงเรียนคือ  1. โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว   2. โรงเรียนบ้านหนองตากวย  3. โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม    4. โรงเรียนบ้านโนนแต้  5. โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 

  6.โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย  7. โรงเรียนบ้านหนองฮาง  8.โรงเรียนบ้านวังหว้า     9. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  10. โรงเรียนบ้านโคกกลาง

                 พ.ศ. 2512  โรงเรียนประสบวาตภัยตัวอาคารได้รับความเสียหายมาก  โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณ 2,500 บาท  มาซ่อมแซมและได้รับงบประมาณ  70,000 บาท  มาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  ขนาด 6  ห้องเรียนเป็นหลังที่ 2

   

                 พ.ศ.2513 เปิดสอนระดับประถมตอนปลาย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 มีบ้านพักครูแบบ อ.งบประมาณ   44,800  บาท

                 พ.ศ.2518  คณะครูได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มให้คนขับรถแทรกเตอร์จาก รพช.สกลนคร มาปรับสนาม

                 พ.ศ. 2519 งบก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ส. 44,800 บาท  งบก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 312

  ขนาด 9 x 12 เมตร  60,000 บาท   คณะครูและราษฎรบ้านธาตุ   บ้านตาลเดี่ยวได้ร่วมมือกันทำรั้ว

  ลวดหนาม ล้อมรอบโรงเรียนคิดเป็นเงิน 15,720 บาท

                 พ.ศ.2520 งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ พิเศษ  3 ห้องเรียน   225,000  บาท

                 พ.ศ.2521 ต่อเติมอาคารชั้นล่าง  อาคารแบบ  ป.1  ฉ  พิเศษ  120,000 บาท

                 พ.ศ.2524  งบก่อสร้างบ้านพักครูแบบ  ส. 129,875  บาท  ส้วมแบบ 401 จำนวน  4   ที่นั่ง

  งบประมาณ  32,000 บาท  ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน  3 ถัง  ขนาด 2 x3-5  เมตร งบประมาณจากสาธารณสุข  30,00  บาท

                 พ.ศ. 2527  รื้ออาคารเรียนแบบ  สน.002 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้องเรียนงบประมาณ  800,000  บาท

                 พ.ศ.2529 ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/2  จำนวน  4 ที่นั่ง  งบประมาณ  40,000 บาท

                 พ.ศ.2530 สร้างสนามฟุตบอลแบบ  ฟ.1  ขนาด 59X89 เมตร  งบประมาณ 80,000  บาท

                 พ.ศ.2532  ก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. 601  จำนวน  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  50,00  บาท

                 พ.ศ. 2544  สร้างรั้วคอนกรีต  เหล็ก  หน้าโรงเรียน  จำนวน  91  ช่อง  ความยาว  240 เมตร ได้รับเงินจากผ้าป่าการศึกษา ศิษย์เก่า จำนวน  190,185 บาท

    พ.ศ.  2547  สร้างที่แปรงฟัน     จำนวน  1  หลัง  12  ที่   จำนวนเงิน  12,700   บาท

  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับอนุบาล 1-2 และ  ประถมศึกษา 1 – 6  

  มีอาคารเรียนถาวร  3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง  โรงอาคาร 1 หลัง

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว มีนางภาวินี ผิวบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  โรงเรียน มีครู   11 คน  ครูธุรการ  1  คน    นักการภารโรงอัตราจ้าง   1  คน

                 

  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  สังกัด

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่  6   มีอาคารเรียนถาวร  3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  204  คน  แผนการจัดชั้นเรียน 1-1/1-1-1 / 1-1-1  รวม 8 ห้องเรียน  นับรวมถึงปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา  86  ปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 15:21:06 น.

โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042756920 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์ อันทรบุตร โทรศัพท์: 0872256637 อีเมล์: Jung_ry@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]