• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านขาม ตั้งอยู่หมู่ 11 ตำบลขัวก่าย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย์  47120  โทรศัพท์  042-791675  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3      เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 8 ไร่  2  งาน  โรงเรียนบ้านขาม  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  10  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2482  โดยชาวบ้านขามร่วมมือกับอำเภอวานรนิวาส  ในระยะแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญ  วัดโพธิ์ชัยเป็นที่ทำการเรียนการสอนมีนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนร่วมด้วย  เช่น  บ้านวังเวิน  บ้านบะนกทาบ้านท่าตูม และบ้านหนองลอบ พุทธศักราช 2496 คณะครูร่วมกับชาวบ้านขามได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเพื่อดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรก โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2499 ดังนั้น จึงได้ย้ายสถานที่ทำการเรียน การสอนจากวัดมาที่อาคารหลังใหม่บนที่ดินบริจาคณ ที่ปัจจุบันพุทธศักราช 2514 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ จำนวน 3 ห้องเรียน และในปีนี้ได้เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารต่างๆ  จนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านขาม เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา 2 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา 6 ห้องเรียน  มีผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  ข้าราชกาครู จำนวน   8  คน  พนักงานราชการ  1  คน  อัตราจ้าง  1  คน  ครูต่างชาติ  2  คน  ครูธุรการ  1  คน   นักการภารโรง จำนวน 1คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:29:12 น.

โรงเรียนบ้านขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 089-2194655 อีเมล์: 47030005@sakonnakhon3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาญวุฒิ ชาลีเชียงพิณ โทรศัพท์: 0900268170 อีเมล์: chanwut18@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]