โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย

  ๑ด.ญ.พรพิรุณ  บุญยอ        ปณะธานนักเรียน

  ๒.ด.ช.กิตติพงศ์  สุวรรณเพชร    รองประธาน

  ๓.ด.ญ .ทิพรัตน์   แสงคำ         รองประธาน

  ๔.ด.ช.สุรัตนากร  เทนสุนา        รองประธาน

  ๕.ด.ช.คมสันต์   ศรีแก้ว          กรรมการ

  ๖.ด.ญ.มนต์สายชล  นนทะการ   กรรมการ

  ๗.ด.ญ.ณัฐวรรณ  หันสามารถ    กรรมการ

  ๘.ด.ญ.พัชราภา  สุวรรณเเพ็ชร   กรรมการ

  ๙.ด.ญ.พรพิมล  ชาดามนต์      กรรมการ

  ๑๐.ด.ช.นพรัตน์   จันทะลา      กรรมการ

  ๑๑.ด.ช.ต้นกล้า    บุตนนท์     กรรมการ

  ๑๒.ด.ช.อัษฎายุทธ  สารีบุตร   กรรมการ

  ๑๓.ด.ช.ธนวัฒน์   สะสาร      กรรมการ

  ๑๔.ด.ช.วีระวัตร   วรรณทัศ     กรรมการ

  ๑๕.ด.ช.ณัฐวุฒิ   มูลจิตติ        กรรมการ

  ๑๖.ด.ช.ภานุวัฒน์  ธรรมจิตร    กรรมการ

  ๑๗.ด.ญ.พกาวรรณ   ทองใบ     กรรมการ

  ๑๘.ด.ญ.ปาริชาติ  สารีบุตร      กรรมการ

  ๑๙.ด.ญ.ปณิดา  วรรณทัศ       กรรมการ

  ๒๐.ด.ญ.ธันยาพร  สุวรรณเพ็ชร  กรรมการ

  ๒๑. ด.ญ.จิตติมา   นันตะสูตร   กรรมการ

      

   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 0929498308 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะพร วงษาจันทร์ โทรศัพท์: 0929498308 อีเมล์: sugar.redseed@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]