โรงเรียนบ้านแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • .  ประวัติความเป็นมา

                                  โรงเรียนบ้านแวง  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลตำบลแวง (ศรีโพธิราษฎร์บำรุง)”

  โดยอาศัยศาลาวัดเวฬุวัน  บ้านแวงเป็นสถานที่เรียน  ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน  แต่ทราบจาก

  สมุดหมายเหตุรายวันบันทึกไว้ว่าตอนหนึ่งว่า  ปี  พ.ศ.  2458  มีครู  2  คน  คือ  นายวงศ์  วงศ์สง่า

  เป็นครูใหญ่  มีนายเคน  อรรถสาร  เป็นครูน้อย

                                 ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายเขื่อน  เสนาไชย  วุฒิ  ป.  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้และแต่งตั้งให้นายวงศ์  วงศ์สง่า  เป็นครูน้อย  ส่วนนายเคน  อรรถสาร  ได้ลาออกจากราชการและแต่งตั้งนายโสม  ราชไชย  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน

                                 จากนั้นนายเขื่อน เสนาไชย ครูใหญ่ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน

  และชาวบ้านหาที่ดินแปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศและถาวร  และได้สถานที่ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  โดยมีเนื้อที่ด้านกว้าง  3  เส้น  ด้านยาว  4  เส้น  คิดเป็นเนื้อที่จำนวน  12  ไร่  (เดิม)

                                  ปัจจุบันเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีบุคลากร

  สายบริหาร  1  คน  สายผู้สอน  10 คน  นักการภารโรง  -  คน  และบุคลากรสายสนับสนุน

  การสอน  2  คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  147  คน 

                           2.  สถานที่ตั้ง

                                  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  155  หมู่ที่  1  บ้านแวง  ตำบลแวง  อำเภอสว่างแดนดิน 

  จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-25 11:17:30 น.

โรงเรียนบ้านแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-729372 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0845333414 อีเมล์: onsuratoom2525@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]