โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป     

               โรงเรียนบ้านคำไชยวาน  ตั้งอยู่บ้านเลขที่248 หมู่ที่ ๕  บ้านคำไชยวาน  ตำบลบ้านต้าย   อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนครมี ถนนลาดยางผ่านเข้าถึงหมู่บ้าน  การเดินทางสะดวกสบาย 

  ห่างจากอำเภอสว่างแดนดินประมาณ  ๑๓  กิโลเมตรโรงเรียนเปิดในเขตบริการบ้านคำไชยวาน หมู่ที่ ๕  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเขตพื้นที่บริการ  ๑ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

  ๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร

  ๒.๑  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายสุริยศักดิ์  ประทุมรัตน์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  ๒.๒ ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา

                    โรงเรียนบ้านคำไชยวาน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๔๐๒ โดยมีนายเหรียญ  อุปพงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔เป็นต้น  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคำไชยวาน มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่เศษ มีสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับเงินงบประมาณ   คือ อาคารเรียน  ๒  หลัง  ๘  ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม  ๓ หลัง  และสิ่งปลูกสร้างด้วยเงินนอกงบประมาณ คือ โรงอาหาร  ๑  แห่ง   สนามฟุตบอล  สนามวอลเล่ย์บอล สนามเซปักตระกร้อและสนามเปตอง  อย่างละ ๑  สนาม  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีครูรวม  ๕ คน   นักการภารโรง  ๑  คน   ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช  ๒๕๔๖ เป็นโรงเรียนโครงการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมป์ ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกชั้นตั้งแต่ชั้นป.๑ – ป.๖  ในรูปแบบการบูรณาการ

             ๒.๓ สภาพปัจจุบัน

                      ๒.๓.๑  ภารกิจ

                               โรงเรียนบ้านคำไชยวาน  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักดังนี้

                               ๑) จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในหลักสูตรอนุบาลศึกษา  เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนมีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา  ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑

                               ๒) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามหลักสูตรการศึกษา  ๒๕๕๑

                               ๓) ดำเนินงานตามโครงการพิเศษต่าง  ๆ  ของหน่วยงานราชการต้นสังกัด

  ๔) ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  แบ่งออกเป็น 4 งาน  คือ  งานบริหารวิชาการ   งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป

   

   ๒.๓.๒ ปริมาณงาน

                     โรงเรียนบ้านคำไชยวาน    มีเขตบริการที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  จำนวน  ๑ หมู่บ้าน  ผู้บริหาร ๑ คน  ครู  ๔๐ คน  

   

  ๓.  ข้อมูลบุคลากร

   

  ประเภทบุคลากร

  เพศ

  ระดับการศึกษาสูงสุด

  อายุเฉลี่ย

  ประสบการณ์การทำงานเฉลี่ย

  (ปี)

  ชาย

  หญิง

  อนุปริญญา

  ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ผู้อำนวยการ

   

  -

  -

  ๕๒

  ๑๘

  รองผู้อำนวยการ

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ครูประจำการ

  -

  -

  ๕๐

  ๒๘

  ครูอัตราจ้าง

  -

  -

  ๒๗

  นักการ/ภารโรง

  -

  -

  -

  -

  ๕๐

  ๑๖

  อื่นๆ....

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  รวม

  -

  ๔๕

  ๑๙

   

  มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก    ๒   คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐ )

  มีครูที่สอนประจำชั้น       ๔      คน  (คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ )

  จำนวนชั่วโมงสอนของครูโดยเฉลี่ย ระดับปฐมวัย   =  ๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  ระดับประถมศึกษา = ๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

   

  ๔.  สภาพชุมชนโดยรวม

  ๔.๑ สภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างมีประชากรประมาณ  ๑,๕๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนคือ อาชีพเกษตรกรและรับจ้างคนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือวันสงกรานต์ วันสำคัญศาสนาพุทธประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือวันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา  วันขึ้นปีใหม่

  ๔.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับ ป.๔ อาชีพหลักคือ เกษตรกร   ( คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   ( คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ )รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย ๑๘,๐๐๐บาทต่อปี  จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย ๓ คนต่อครอบครัว

  ๔.๓ ปัจจัยที่เป็นโอกาสเอื้อให้โรงเรียนดำเนินงานตามพันธกิจได้ดี ได้แก่ ความร่วมมือด้านแรงงาน

  ๔.๔ ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด/เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียน ได้แก่ งบประมาณ  

   

   

   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

                อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๓ หลัง  ได้แก่ อาคารเรียน ๒ หลังอาคารเอนกประสงค์  ๑ หลัง  ห้องสุขา  ๓  หลัง

   

   ข้อมูลด้านทรัพยากร

  ๑  ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น

                       ๑)  คอมพิวเตอร์     มีจำนวนทั้งหมด  ๑๒  เครื่อง   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  

  ๙ เครื่อง ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้   ๒ เครื่อง   ใช้ในงานบริหาร   ๑  เครื่อง

             ๒)  ปริมาณสื่อ  ๙๑  ชิ้น

  ๒  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  ๒  ห้อง    ได้แก่  ห้องสมุด 

  ห้องคอมพิวเตอร์ 

  ๓  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่       สนามกีฬา     

   

   แหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำไปใช้

  -  ห้องสมุดมีขนาด  ๔๘ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ ๑,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืนใช้ระบบ  ดิวอี้

  -  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

   

  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

  1. ห้องสมุดโรงเรียน
  2. ห้องคอมพิวเตอร์
  3. สนามกีฬา
  4. สวนป่าอนุรักษ์
  1. วัดชัยชนะ
  2. สถานีวิทยุชุมชน
  3. เทศบาลตำบลบ้านต้าย
  4. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนา เกษทองมา โทรศัพท์: 0907879455 อีเมล์: rat000111222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]