โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

             ๑. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

            ๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนามุ่งสู่มืออาชีพ

            ๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งผูเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

     ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และมีการเรียนทางไกล ผ่านดาวเทียมแบบบูรณาการ

            ๕. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

            ๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคน เก่ง ดี มีสุข

            ๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียน นำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ๘. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

   

  เป้าประสงค์

      ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

      ๒. บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

      ๓. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

      ๔. ผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

      ๕. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีทักษะด้านกีฬาและมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

      ๖. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้คู่คุณธรรม

      ๗. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ นำองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และ

  มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

      ๘. ชุมชนท้องถิ่นทุกส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนา เกษทองมา โทรศัพท์: 0907879455 อีเมล์: rat000111222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]