• คณะกรรมการนักเรียน
 • ลำดับ

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

  1.

    เด็กหญิงปวันรัตน์  คำเสมอ             ประธานนักเรียน
  2.

    เด็กหญิงภาราดา  แพงโคตร         

   รองประธานนักเรียน

  3.

    เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นาคราช       เลขา

  4.

    เด็กหญิงวรรณภา  เทพศรีเมือง      เหรัญญิก

  5.

    เด็กหญิงอภิสรา  วรรณพัฒน์          หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  6.

    เด็กหญิงกนกวรรณ  บุศราคัม        หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
  7.

    เด็กหญิงพณพร  บุ้งทอง             

   หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
  8.

    เด็กหญิงพิณชนก  แฝงทรัพย์      

   หัวหน้าฝ่ายเชียร์

  9.

    เด็กหญิงพัณณิตา  นครพันธ์         หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  10.

    เด็กหญิงประไพรพร  พิมบุญ          หัวหน้าฝ่ายปฐมพยาบาล

  11.

    เด็กหญิงศิริวิมล  สายบุญขันธ์        หัวหน้าฝ่ายเสียงตามสาย
  12.

    เด็กหญิงอนันตภรณ์  พรหมโสภา 

   หัวหน้าฝ่ายพิธีการ

  13.

    เด็กชายจักรกฤษณ์  มลาวรรณ      หัวหย้าฝ่ายเดินแถวไป-กลับ

  14.

    เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุดสะดี          หัวหน้าฝ่ายกีฬา

  15.

    เด็กชายพชรพล  นาคพรมมินทร์   หัวหน้าฝ่ายจราจร

  16.

    เด็กหญิงภาราดา  แพงโคตร          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 19:22:28 น.

โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-161112 อีเมล์: 1047540408@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายกิติศักดิ์ ถาบุตร โทรศัพท์: 0895699459 อีเมล์: kopkop2515@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]