โรงเรียนบ้านดอนหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                     โรงเรียนบ้านดอนหัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันท่ี 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2482  ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลบงเหนือ 2 ( วัดบ้านดอนหัน)  ตั้งอยู่ท่ีบ้านดอนหัน  หมู่ท่ี 2  ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยอาศัยศาลาวัดบ้านดอนหัน  เปิดทำการสอนชั้นเตรียมประถมศึกษา  โดยมีนายชัย  กันดาหา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมานักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ได้ย้ายโรงเรียนมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น  บนเนื้อท่ี 10 ไร่ 49 ตารางวา โดยการนำของผู้ใหญ่หนู  สงวนพรหม  ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2513 มีผู้บริหารมาแล้ว 10  คน  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีผู้บริหาร 1 คน  ระดับปริญญตรี  มีครูผู้สอน  จำนวน  9  คน  ระดับปริญญาโท  จำนวน  2  คน ระดับปริญญาตรี  7  คน  ช่างไฟฟ้าชั้น 4 จำนวน 1  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  13 คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  110  คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-099357 อีเมล์: donhun-hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริวรรณ์ ทะสี โทรศัพท์: 082-1038094 อีเมล์: krukung55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]