โรงเรียนบ้านดอนหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนหัน  ปี 2560

  1.  เด็กหญิงวรัทยา  สุวรรณไขศรี                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             ประธานกรรมการนักเรียน

  2.  เด็กหญิงรัตนา  หิรัญทรัพย์                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             รองฝ่ายวิชาการ

  3.  เด็กชายบรรณวิฑิต  ใสขาว                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             รองฝ่ายปกครอง

  4.  เด็กหญิงปุณญาพร  สุดชาวงศ์               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             รองฝ่ายอนามัย

  5.  เด็กชายสาทร  เบ้าคันที                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

  6.  เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคอุบล                   ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 6              หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  7.  เด็กหญิงซาร่า  สุภาษร                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  5             หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  8.  เด็กหญิงกนกอร  น้อยเวียง                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6             หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9. เด็กชายบงกชกุลไพศาลเพชร                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6             หัวหน้าสารวัตรนักเรียน

  10.  เด็กหญิงเกวลิน  น้อยจันทร์                  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6            เลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-099357 อีเมล์: donhun-hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริวรรณ์ ทะสี โทรศัพท์: 082-1038094 อีเมล์: krukung55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]