โรงเรียนบ้านดอนหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  3. ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  4. จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5. พัฒนาครูและบุคลากรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

  6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  7. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการคิด

  2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และสุขภาวะที่ดี

  3. ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

  4. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

  5. ครูได้รับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ

  6. ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา

  7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  8. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-099357 อีเมล์: donhun-hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริวรรณ์ ทะสี โทรศัพท์: 082-1038094 อีเมล์: krukung55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]