• ข้อมูลเผยแพร่
 • การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

      1. ประวัติของโรงเรียน  

            โรงเรียนบ้านบะหว้า     ตั้งอยู่ที่ บ้านบะหว้า     หมู่ 2     ตำบลบะหว้า     อำเภออากาศอำนวย

  จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม สกลนคร เขต 3  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5  เมษายน 2477

  มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโพนแพง 2  (ศิริประชานุ-เคราะห์) อาศัยศาลาวัดจอมแจ้ง   บ้าน บะหว้าเป็นสถานที่เรียน  

  โดยมี นายสุ  อุปพงศ์ เป็นครูใหญ่ ขุนพินิจ นาคภพ  นายอำเภอวานรนิวาสเป็นผู้จัดตั้งมีนักเรียนจากบ้านบะหว้า  บ้านบะยาว

  บ้านเม่นน้อย เข้าร่วมเรียนกันรับนักเรียนตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

        ปี พ.ศ. 2480  นักเรียนบ้านบะยาวและบ้านเม่นน้อยได้แยกไปเรียนที่บ้านบะยาวและบ้านเม่นน้อยที่ตั้งขึ้นใหม่

        ปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายที่เรียนจากวัดจอมแจ้งไปสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศในที่ปัจจุบันของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากประชาชน

  ในหมู่บ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1  หลัง

       ปี พ.ศ. 2503 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนบ้านบะหว้าจนถึงปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ

  พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้น  ป. 1-4 และขยายถึง ป. 7 เมื่อ พ.ศ. 2515     

        ปี พ.ศ. 2516 ได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่หมู่ที่ 6 (บ้านสี่แยก) มีนักเรียน 15 คน เปิดสอน ป. 1-4

  มีครูทำการสอน 2 คน

        ปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521

  เปิดการสอนตั้งแต่ชั้น  ป. 1-6

        ปี พ.ศ.2535  ได้เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

        ปี พ.ศ. 2541   ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งให้เลิกล้มและยุบรวม

   โรงเรียนบ้านบะหว้า(สาขาสี่แยก)เข้ากับโรงเรียนบ้านบะหว้า

        ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ยุบชั้น ป.๕-๖ ของโรงเรียนบ้านเม่นน้อยมาเรียนร่วม ตามโครงการโรงเรียนเรียนร่วมโดยทางรัฐบาลออกค่าพาหนะ

        ปี พ.ศ.2558  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายสมชัย ไตรโยธี     ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนมีครู   19  คน  นักเรียนในปีการศึกษา 2558

  จำนวน 321 คน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

        ปี พ.ศ.2559  ผู้บริหารโรงเรียน  คือ นายสมชัย ไตรโยธี     ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนมีครู   17  คน  นักเรียนในปีการศึกษา 2559

  จำนวน 290 คน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

        ปี พ.ศ.2561  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน   คือ นายมานพ ไตรโยธี     ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนมีครู   15  คน 

  นักเรียนในปีการศึกษา  2561   จำนวน  291  คน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

   

        ปี พ.ศ.2561  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน   คือ นายมานพ ไตรโยธี     ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนมีครู   15  คน 

  นักเรียนในปีการศึกษา   2561   จำนวน 284 คน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

   


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 13:03:53 น.

โรงเรียนบ้านบะหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: banbawa7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสน่ห์ แหวนพิมาย โทรศัพท์: 0853086379 อีเมล์: n_Kruvit@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]