• ข้อมูลเผยแพร่
 • การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายธีระวัฒน์                รัตนอาษา           ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2. นายธีระภัทร์                แก้วมะ                รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 1

  3. นายวรวุฒิ                     ดีวันชัย             รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 2

  4. นางสาวมริสา               สุทธิจักร            เลขานุการ

  ฝ่ายเหรัญญิก                             

                  1. นางสาวธิดาพร                 ชาติห้าวหาญ                   

                  2. นายภูวเดช                       ติงมหาอินทร์

                  3. นางสาวพัชนิดา                อินอุเทน            

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

                          1. นางสาวปิยะธิดา          ติงมหาอินทร์                  

          2. นางสาวปพิชญา           พานุทัศ                        

  ฝ่ายกิจกรรม      

          1 นายสันติ                     ดีวันชัย             

                          2. นายมินทร์ธาดา          บุนนท์

                          3.นายศุภวัฒน์                ดวงสุภา

                          4. นายชาญชล               ผมประทุม

                          5. นายเจษฎา                 ดาคำ

                          6. เด็กชายวุฒินันท์         ดวงสุภา

           7.  นางสาวณัฐริกา           สุวรรณมาโจ

                           8. นางสาวปนัดดาวรรณ    ติงมหาอินทร์      

  ฝ่ายวิชาการ                   

                          1. นายธีระภัทร์                แก้วมะ             

                          2. เด็กชายสรวิชญ์          ศรีลาราช            

                          3. เด็กชายธีระพัฒน์         รู้จริง

                          4. เด็กชายศราวุฒิ           สินโพธิ์             

                          5. เด็กหญิงพัชราภา        ดีสะอาด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 13:03:53 น.

โรงเรียนบ้านบะหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: banbawa7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสน่ห์ แหวนพิมาย โทรศัพท์: 0853086379 อีเมล์: n_Kruvit@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]