• ข้อมูลเผยแพร่
 • การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

               ๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการทุกคน

               ๒. พัฒนาครูและบุคลากรมีความสามารถระดับครูมืออาชีพ

               ๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การบริหารจัด  การด้านเทคโนโลยี ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  การ กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

               ๔. ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน  โดยคงความเป็นไทยและมีศักยภาพระดับสากล

               ๕. พัฒนา จัดระบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
               ๖. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
               ๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมถูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
               ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้มีคุณภาพ ด้วยระบบ SBM (School Bastes Management)
               ๙. ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ

               ๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  ให้บุคลากร นักเรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
               ๑๑. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา        

             เป้าหมาย (Goals)   

   

                ๑. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                ๔. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
                ๕. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ครูมืออาชีพ  
                ๖. นักเรียนมีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
                ๗. นักเรียนวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                ๘. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
                ๙. องค์กรและชุมชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 13:03:53 น.

โรงเรียนบ้านบะหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: banbawa7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสน่ห์ แหวนพิมาย โทรศัพท์: 0853086379 อีเมล์: n_Kruvit@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]