• ข้อมูลเผยเพร่
 •  ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
   
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
   
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงจัดตั้งเมื่อ  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๘๒  โดยนายสุวิทย์   ศิริกุล นายอำเภอวานรนิวาส  แต่งตั้งให้นายคำผล   สุภรณ์  เป็นครูใหญ่     และเป็นครูคนแรก เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  แรกเปิดอาศัยศาลาการเปรียญวัดไตรแก้วเป็นที่เล่าเรียน

  ในปี  พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกโดยได้รับงบประมาณและชาวบ้านบริจาคสมทบ และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  ** โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง **

                 ปัจจุบันอาคารเรียนหลังแรกนั้นได้รื้อถอนไปแล้วทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่จำนวน ๓ หลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารแบบพื้นติดดิน ๓ ห้องเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารชั้นพื้นโล่ง ๔  ห้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รื้อถอนอาคาร ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน และได้รับจัดสรรอาคารใหม่ แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงเป็นอาคารชั้นพื้นโล่ง ๔ ห้องเรียน

                 ปัจจุบันเปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา     ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:29:44 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์ โทรศัพท์: 0951690072 อีเมล์: kruwirush@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]