• ข้อมูลเผยแพร่
 •  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โรงเรียนบ้านนากะทาดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  ๑.  นายปรัชญา  อินธิราช              ประธานกรรมการ

  ๒.  เด็กชายเตชเทพ  พรมอุ่น               รองประธาน

  ๓.  นางสาวกัญญารัตน์  พรมอุ่น              รองประธาน

  ๔.  นายณัฐพล  โยธา       กรรมการและเลขานุการ

  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

  ๑.  นางสาวอาทิตยา  น้อยโสมศรี              หัวหน้าฝ่าย

  ๒. นางสาวศศิประภา  แก้วสนิท                 รองหัวหน้าฝ่าย

  ๓.  นางสาวพานทอง  แก่นท้าว                  กรรมการ

  ๔. นางสาวนัยนา  อินธิเสน                        กรรมการ

  ๕.นางสาวอัจฉริยา  น้อยโสมศรี                 กรรมการ

  ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

  ๑.นางสาวปวันรัตน์  แนนไชย                  หัวหน้าฝ่าย

  ๒. นางสาวนัยนา  อินธิเสน                      รองหัาหน้าฝ่าย

  ๓.นางสาวพานทอง  แก่นท้าว                 กรรมการ

  ๔.นายสิทธิกร  อินธิราช                         กรรมการ

  ๕.นายเขตตะวัน  แก่นท้าว                      กรรมการ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๑.นางสาวววรัญญา  พิมพ์ยะวงค์                หัวหน้าฝ่าย

  ๒. เด็กชายเตชเทพ  พรหมอุ่น                   รองหัวหน้าฝ่าย

  ๓. เด็กชายณัฐพล  โยธา                           กรรมการ

  ๔.เด็กหญิงปิยะดา  สารบรรณ                    กรรมการ

   

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  ๑. นายเขตตะวัน  แก่นท้าว                         หัวหน้าฝ่าย

  ๒. นายทักษิณ  เชื้อเมืองแสน                     รองหัวหน้าฝ่าย

  ๓.เด็กชายเสกสรรค์  น้อยโสมศรี                 กรรมการ

  ๔.เด็กชายเตชเทพ  พรหมอุ่น                     กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-22 14:54:21 น.

โรงเรียนบ้านนากะทาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042704956 อีเมล์: nakatad55@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ศรีจันทร์ เพื่อนใจมี โทรศัพท์: 0972091682 อีเมล์: srichan.toy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]