โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             1.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

             2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพตามวัย

             4.  ร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

             5.  ให้ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

   

  เป้าหมาย

             1.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันถึงประสงค์ตามหลักสูตร

             2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             3.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

             4.  ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุนทรียภาพตามวัย

             5.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตามท้องถิ่น

            6.  สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและองค์กรในการพัฒนาและจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:10:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองใบ ธุระนนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางดวงจันทร์ หนองหารพิทักษ์

 • นางนงค์รักษ์ ไตรขันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: hueylekfai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยณรงค์ นนสุราช โทรศัพท์: 0833468440 อีเมล์: hueylekfai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]