• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

            โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2463 โดยรองอำมาตย์โทพระราชกิจภักดี นายอำเภอวานรนิวาสเป็นผู้จัดตั้งครั้งแรกดำรงโรงเรียนอยู่ด้วยเงินศึกษาพลีแล้วเปลี่ยนเป็นเงินช่วยประถมศึกษา และต่อมาได้ใช้เงินงบประมาณการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้โอนการศึกษาประชาบาลมาขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2509 และเปลี่ยนมาใช้งบประมาณการศึกษาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และทางราชการได้โอนโรงเรียนการประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้โอนมาขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ปัจจุบันโรงเรียน ได้โอนกลับมาขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547

            โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า เปิดเรียนครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง บ้านคำตากล้าเป็นสถานที่เรียนโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองบ้านคำตากล้า ” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ชั้นประโยคประถมสมัยนั้น) การเรียนไม่การบังคับเข้าเรียน เมื่อเปิดทำการสอนครั้งแรกมีเฉพาะนักเรียนชายเข้าสมัคร  75  คน   ผู้บริหารโรงเรียน  คือ นายทิพย์ อินทรสิทธิ์ (ตำแหน่งครูใหญ่) ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2464 จึงมีการบังคับให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าเรียน ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-20 10:05:00 น.

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0822055735 อีเมล์: anubankhamtakla@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายแคล้ว บุญรอด โทรศัพท์: 0623765655 อีเมล์: klaew1br@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]