• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ระวัติโรงเรียนบ้านนาแต้

  โรงเรียนบ้านนาแต้  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖  กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ เปิดทำการสอนเริ่มตั้งแต่ ชั้นเตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รวมเวลา  ๕ ปี มีนายเตียง   ริยะบุตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำ

  การสอนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕  จึงได้ยุบชั้นเตรียมประถมศึกษาออก เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๔ รวม ๔ ปี

            สภาพอาคารเรียนเป็นอาคารไม้แผ่นพื้นสูงเดิมเป็นกุฏิพระพื้นที่ประมาณ   ๔๕  ตารางเมตร บรรจุนักเรียน   ทั้ง ๔ ชั้น อาคารนี้อยู่ในที่ดินวัดร้างเพราะชาวบ้านได้ย้ายวัดไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดร้าง

  เดิมซึ่งขณะนี้ก็รวมกับที่ดินของโรงเรียนจนทุกวันนี้ และวัดใหม่ที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้นได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดจอมแจ้ง มาจนทุกวันนี้ ชาวบ้านนาแต้จึงได้ยกที่ดินเป็นวัดร้างนี้ให้เป็นที่ดินของโรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่เศษ

            พ.ศ. ๒๔๙๖  ชาวบ้านได้สร้างศาลาการเปรียญวัดจอมแจ้งมีความกว้างขวาง แข็งแรง จวบจนอาคาร

  เรียนอาคารแฝดทรุดโทรม  จึงได้ย้ายไปทำการสอนที่ศาลาการเปรียญโดยมีนายสว่าง  สายประศาสน์ เป็นครูใหญ่  ทำการสอนจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๐

            พ.ศ. ๒๕๑๑  มีภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์  โดยมีเจ้าหน้าที่ อส. มาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญ นักเรียนอยู่กันอย่างแออัดชาวบ้านและครู  เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอส.ได้สร้าง

  อาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียนสิ้นงบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท ขณะนั้นนายรำไพ  ดาวเศรษฐ์เป็นครูใหญ่ อาคารหลังนี้มีพื้นที่แคบมาก ไม่มีฝากั้นกระดานดำใช้ติดเสาอาคารเรียน

            พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคาร เป็นอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ ซ ขนาด ๓ ห้องเรียน   

  พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้โอนโรงเรียนประชาบาลทุกแห่งขึ้นตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้ตั้ง

  ชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาแต้  ตำบลคำตากล้า


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 11:50:17 น.

โรงเรียนบ้านนาแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: 47030089@sakonnakhon3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษณี ต้นคำ โทรศัพท์: 090-2149543 อีเมล์: katesusara@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]