• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  3.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาครู รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีทุกช่วงชั้น

  6.  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง  มีทักษะ  มีความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  7.  บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

  8.  ระดมทรัพยากรจากองค์กรภาครัฐ  เอกชน  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

           1.  นักเรียนได้รับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ

           2.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           3.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีและได้รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา

           4.  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ5.  ชุมชนให้การยอมรับและร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 10:19:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: 47030095@sakonnakhon3.go.th ,nongbuasimschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสถิตย์ ไกยะวรรณ์ โทรศัพท์: 0872211075 อีเมล์: daengdragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]