โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  

   
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  - พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
  - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Downloa
   
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  - พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
  - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Downloa

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:38:21 น.

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042766277 อีเมล์: phonthong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัฒนา คำโสมศรี โทรศัพท์: 0621027656 อีเมล์: wattana8786@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]