• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2473  โดยอาศัยศาลาวัดศรีชมชื่นบ้านกลางเป็นสถานที่เล่าเรียนชั่วคราว  

  และมีผู้บริหารโรงเรียนเรียงตามลำดับ  ดังนี้  คือ
   
  พ.ศ. 2473 นายควบ   พรหมสาขาฯ พ.ศ. 2475 นายจันทร์หอม   ทัศคร
  พ.ศ. 2479 นายกาบ   สุวรรณเจริญ พ.ศ. 2481 นายแบน   รสสานนท์
  พ.ศ. 2487 นายชัยยุทธศิริขันธ์ พ.ศ. 2487 นายสุคนธ์   พงษ์ไพบูลย์
  พ.ศ. 2490 นายวิศัลย์   วงศ์กาฬสินธ์ พ.ศ. 2498 นายธงชัย   ไขไพรวัน
  พ.ศ. 2500 นายสี   ภูละคร พ.ศ. 2502 นายสถิต  อัศวาวุธ
  พ.ศ. 2505 นายวีรวัฒน์   พรหมสาขาฯ พ.ศ. 2509 นายชัยรัตน์   อบอุ่น
  พ.ศ. 2516 นายสาภณ   ราชกรม พ.ศ. 2521 นายประทิน   ภูรัพพา
  พ.ศ. 2522 นายเรืองวิทย์   ยงบรรทม พ.ศ. 2543 นายมโน   ทามณี
  พ.ศ. 2558 นางกษมน  มังคละคีรี    

  ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน   ได้มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงพอสังเขป  ดังนี้


  พ.ศ. 2481 ได้จับจองที่ดินที่กุดไผ่   กว้าง  15  วา    ยาว  1  เส้น    เพื่อใช้ในการเกษตร
  พ.ศ. 2490 ได้จับจองที่ดินโนนบ้านร้าง มีเนื้อที่ กว้าง 3 เส้น  ยาว 3 เส้น 18 วา ตามใบจับจองที่  1219 / 2492
  พ.ศ. 2498 ครูใหญ่ได้ประชุมราษฎร   เพื่อจัดหาตัวไม้เพื่อสร้างอาคารเรียน
  พ.ศ. 2505 คณะครูร่วมกับราษฎรได้ช่วยกันจัดหาตัวไม้สร้างอาคารเรียน   เลี้ยงไก่  ปลูกพืชผักสวนครัว  เพื่อหารายได้จัดโต๊ะเก้าอี้ม้านั่ง 
  จนเกือบเพียงพอกับจำนวนครู-นักเรียน
  พ.ศ. 2509 ได้ปราบพื้นที่   และบริเวณ และได้ปลูกอาคารเรียน   ตามแบบ  ป 1 ซ 3  ห้องเรียนยกพื้นที่สูง  0.80 เมตร งบประมาณสมทบปัจจุบันเรียกว่า อาคาร  2  ในปีต่อมา ได้สร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง และได้ขออนุญาตรื้อถอนในปี  2526  ในปีเดียวกันนี้ได้ทำรั้วรอบบริเวณโรงเรียน 
  พ.ศ. 2513 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1  ฉ  ขนาด  3  ห้องเรียน  พื้นที่สูง  2  เมตร    เสาคอนกรีต   ปัจจุบันเรียกว่า    อาคาร 2 เสาธงเหล็ก     ตู้อีก   3   หลัง   และ ขุดบ่อบาดาลอีก  1  ที่  ปัจจุบันชำรุดแล้ว
  พ.ศ. 2516 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภาคบังคับ ได้ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  ทั้งสองหมู่บ้านสร้างโต๊ะ ครู - นักเรียน  จำนวน  24  ชุด
  พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน เสาคอนกรีตสูง 2 เมตร    ปัจจุบันเรียกว่า  อาคาร  3 และสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ 33  จำนวน 1  ที่ จากสาธารณสุข                
  พ.ศ. 2519 ได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนสร้างซุ้มประตูด้วยอิฐ  ปูน  พร้อมกับส้วมอีก 1  หลัง  จำนวน  2  ที่
  พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ค ขนาด 3 ห้องเรียนเสาคอนกรีตต่อเติ ชั้นล่างได้  ปัจจุบันเรียกว่าอาคาร  4  
  ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันได้ต่อเติมเป็นสถานที่  ร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน
  พ.ศ. 2521 ชาวบ้านได้ช่วยกันถากศิลาแลง  สร้างฐานเสาธงเหล็กรูปวงกลม
  พ.ศ. 2522 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยการสอบคัดเลือกจาก  สปจ. สกลนครได้  นายเรืองวิทย์   ยงบรรทม  ตามคำสั่ง  สปจ.        
  ที่  สน. 1206 /2522  ลว. 2  ส.ค. 2522แต่อยู่ในช่วงของ การศึกษาต่อจึง  หมอบหมายให้  นายมงคล   ชูพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาแทนจนจบสิ้นปีการศึกษา
  พ.ศ. 2523 ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้านได้บริจาคตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 12 หลัง  กระป๋องตักน้ำ จำนวน  22  คู่ ขุดบ่อกระแทก  จำนวน2  ที่ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม1  หลัง 3ที่ และเป็นปีแรกที่จัดงานวันเด็กพร้อมกับจัดงานวันบุญกองข้าวของโรงเรียนด้วย
  พ.ศ. 2524 คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับครูสร้างโรงเรือนน้ำดื่ม  จำนวน  2  หลัง
  พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สน  001  จำนวน  6  ห้องเรียน  2  ชั้นปัจจุบันเรียกว่า  อาคาร  5 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมอีกหนึ่งหลัง  จำนวน  5  ที่  และงบประมาณ  ส.ส.สกลนคร  ขุดลอกบ่อ (สระ)  จำนวน  15,000  บาท
  พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 203/26
  พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  จำนวน  6  ที่
  พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  จำนวน  4  ที่
  พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง
  พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ที่ และได้สร้างหอกระจายข่าวด้วยงบประมาณของเอกชน 
  จำนวน  5,000 บาท
  พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/14  และ ถังน้ำฝน  1 ที่ พร้อม   งบประมาณ ก่อสร้างส้วม  แบบ ส. 1/1/4   เป็นเงิน  งบประมาณ  90,000 บาท
  พ.ศ. 2538 คณะครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และเอกชนบริจาค  ก่อสร้างรั่วคิดเป็นเงิน 97,500 บาท   และอาคารดนตรี เป็นเงิน  29,500 บาท
  พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/1/4  ละอาคารห้องสมุดจากการบริจาคของศิษย์เก่า
  พ.ศ. 2540 ราษฎรบ้านนาเดื่อ  หมู่  2  ขอแยกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขา  ซึ่งทางราชการได้อนุมัติ   และโรงเรียน ได้ส่งครูไปทำการสอน จำนวน  8  คน
  พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30/42 พิเศษ  งบประมาณ 81,000  บาท
  พ.ศ. 2543 นายเรืองวิทย์  ยงบรรทม   ได้เกษียณอายุราชการตามโครงการเปลี่ยน เสสกลนครได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายมโน  ทามณี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรง เรียนนาแก้วพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  พ.ศ. 2544 คณะครู – นักเรียน และราษฎรทั้ง 4 หมู่ ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างป้ายชื่อโรงเรียน และได้รับเงินบริจาคจากคณะครูซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เป็นเงิน  18,000  บาท
  พ.ศ. 2545 คณะครู ได้บริจาคเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด คิดเป็นเงิน  25,000  บาท และได้สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด  คิดเป็นเงิน   60,000  บาท  อบต.  นาแก้วสร้างลานกีฬาให้โรงเรียน  1  ลาน  
  ราคาก่อสร้าง  100,000   บาท          
  พ.ศ. 2547 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อจากกรุงเทพมหานคร และชุมชนบ้านกลางนาเดื่อ นำผ้าป่ารวมน้ำใจมาทอดเพื่อปรับปรุง
  ห้องสมุดโรงเรียนและหอประปาของโรงเรียนเป็นเงิน  123,262  บาท
  พ.ศ. 2548 ผ้าป่าคณะครูนักเรียนและชาวบ้านกลาง    บ้านนาเดื่อร่วมกันก่อสร้างแท่นพระประธาน และยกพื้นอาคารเรียน งบประมาณ   135,000    บาท
  พ.ศ. 2549 ปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการเครือข่าย
  พ.ศ. 2550 จัดสร้างรั้วทางทิศใต้ของโรงเรียนโดยคณะครูนักเรียน และชาวบ้านกลางบ้านนาเดื่อโดยได้งบประมาณจากการจัดงานบุญกองข้าวของโรงเรียน
  พ.ศ. 2551 ปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการเครือข่าย เทคอนกรีตหน้าอาคาร
  พ.ศ. 2552 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ทำห้องแนะแนว และห้องสภานักเรียน
  พ.ศ. 2553 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้องผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2554 สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ต่อเติมอาคารมัธยม ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เริ่มก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน
  พ.ศ.  2558   นายมโน  ทามณี  ได้เกษียณอายุราชการ ทาง สพป.สกลนคร เขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นางกษมน  มังคละคีรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  พ.ศ.  2558 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน อนุบาล ทาสีอาคารเรียน
  พ.ศ.  2558 ปรับปรุงต่อเติมห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องพักครู ห้องวิชาการ  ห้องพัสดุ ห้องปกครอง


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 14:28:44 น.

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]