• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
   

       
     
        เด็กชายวงศกร  พลอินสา    
        ประธานนักเรียน    


   
   
   
     
        เด็กชายพงศกร  พานิชนาวา    
        รองประธานนักเรียน    

   
   
   
   
    เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮันวงศ์   เด็กชายพรชัย  รอดซอง   เด็กหญิงจินตพร  นรสาร
    กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

   
   
   
   
    เด็กหญิงอภิญญา  มอมุงคุณ   เด็กชายเพชรทักษิณ  หอมจันทร์   เด็กหญิงนภัสสร  เมืองอามาตย์
    กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

   
   
   
   
    เด็กหญิงอัปสร  นอนิล   เด็กชายศิริโชค  พลอินสา   เด็กหญิงเมธาวี  บรรผนึก
    กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

   
   
   
   
    เด็กหญิงเบญจพร  ดำพลงาม   เด็กชายเขมนันท์  อุดมรักษ์    เด็กหญิงปวีณา  สิมคุณขะ
    กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

   
   
   
     
        เด็กชายสิริภพ  โคตรหาซาว    
        กรรมการ    

   

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย)

  ที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  1
  นายวงศกร พลอินสา
  ประธาน
  2
  นายพงศกร พานิชนาวา
  รองประธาน
  3
  นายพรชัย รอดซอง
  กรรมการ
  4
  นายกรวิชญ์ ศรีบุญเรือง
  กรรมการ
  5
  นายศิริโชค พลอินสา
  กรรมการ
  6
  เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิ์ศรีคำ
  กรรมการ
  7
  เด็กหญิงสุวนันท สูงขาว
  กรรมการ
  8
  เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เทียมรัตน์
  กรรมการ
  9
  เด็กชายอภิวิชญ์ ภูวงษา
  กรรมการ
  10
  เด็กชายสิรภพ โคตรหาซาว
  กรรมการ
  11
  เด็กหญิงเบญจพร ดำพลงาม
  กรรมการ
  12
  นางสาวธัญพิชชา ฮันวงค์
  กรรมการและเลขานุการ

   

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน)

  ที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  1
  นายพาดี   นาพรม               
  ประธาน
  2
  พระครูวิชัย สารคุณ             
  รองประธาน
  3
  พระสมุห์ประทักษ์  ธัมธโร     
  กรรมการ
  4
  นางประเปรียว ปุ่งคำน้อย          
  กรรมการ
  5
  นายสวาท วงศ์สีดา             
  กรรมการ
  6
  นายสีพันธ์ โคตรวังอวน       
  กรรมการ
  7
  นายสมเกียรติ ลุนงามหาญ   
  กรรมการ
  8
  นายศุภชัย แสนเสน             
  กรรมการ
  9
  นายสถิต บรรผนึก               
  กรรมการ
  10
  นายชม  ทิพย์สุวรรณ           
  กรรมการ
  11
  นายสนอง จันทร์เจริญ           
  กรรมการ
  12
  นายบุญเลิศ บรรผนึก           
  กรรมการ
  13
  นายองอาจ โคตรหาซาว       
  กรรมการ
  14
  นายสนอง บรรผนึก             
  กรรมการ
  15
  นางกษมน มังคละคีรี           
  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 14:28:44 น.

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]