• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

       พันธกิจ     

          พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนา ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
   
   

       เป้าประสงค์     

  1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. สถานศึกษามีความพร้อมในการเทียบโอนผลการเรียนทุกรูปแบบ
  3. ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
  4. ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้
  5. ผู้เรียนทุกช่วงชั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 65
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการร้อยละ 70
  7. ผู้เรียนทุกช่วงชั้นมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ร้อยละ 80
  8. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  11. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 14:28:44 น.

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]