• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

    

  เดิมโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ชัย ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ โดยมีนายศุภชัย ทาสมบูรณ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเป็นผู้ประสานงานประจำโรงเรียน สาขาโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ตั้งแต่แรกเริ่มตามคำสั่งโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ที่ ๑๐๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชนบท ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมและผู้ประสานงานจึงได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลหนองกวั่ง กำนันตำบลหนองกวั่งและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโพธิ์ชัยและโพธิ์ทอง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบที่ดินจำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ทางชาวบ้านโพธิ์ชัยและโพธิ์ทองได้บริจาคไม้และวัสดุมุงหลังคาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ ๑ หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๒  เมตร  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

              ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลตามกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒ มีนายศุภชัย ทาสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

              ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

              ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  บริษัท  MK  Restaurant  ได้บริจาคอาคาร แบบ ๑๐๘ล/๓๐ และห้องสมุด จากบริษัท ซีเอ็ด บุคส์ พร้อมคอมพิวเตอร์ โดยผ่านพระเดชพระคุณ  พระราชบัณฑิต และทำพิธีเปิดอาคารใน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีท่านเจ้าคุณพระพรหมมุณี วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานเปิดอาคาร โดย ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธานรับมอบ

              ปี  พ.ศ.๒๕๔๖ บริษัท  MK  Restaurant  ได้บริจาคอาคารหอดนตรี ซึ่งเป็นหอประชุมใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมของนักเรียนและชุมชน

              ปี  พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ล/๓๐  และห้องส้วม ๖ หลัง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๒๓๒ คน มีครูประจำการรวมผู้บริหารทั้งหมด ๑๒ คนมี นายศุภชัย   ทาสมบูรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  ปัจจุบัน โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม มีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร อุปถัมถ์โรงเรียน โดยพระเดชพระคุณ  พระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม สนองงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ชัย ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เปิดทำการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๒๕๕ คน มีข้าราชการครู จำนวน ๑๔ คน พนักงานราชการ จำนวน ๔ คน และครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน  มี นายวรเวช  แง่พรหม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-11 10:47:02 น.

โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042702201 อีเมล์: pct_47032010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสินี อุดมแสน โทรศัพท์: 0630234696 อีเมล์: ๊Udomsanfon44@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]