• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ.  2520  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ตำบลให้มากขึ้น

  แต่เนื่องจากพื้นที่ในการก่อสร้างไม่มี จึงได้รับการบริจาค ที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนจาก
  นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์คำ  ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา
  บริจาคที่ดินจำนวน  42  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา

  ด้วยเหตุนี้ จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
  เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลโพธิ์คำ ที่มีคุณูปการต่อทางโรงเรียน

  ปีการศึกษา  2526  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2  รุ่น 1)

  ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.)

  ปีการศึกษา  2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม (มพช.ส.)  และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก

  ปีการศึกษา  2536  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ปีการศึกษา  2540   กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ

  ปีการศึกษา  2545  กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้นายประเสริฐ  เคนทะวาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราช-ประชาสงเคราะห์  และให้ นายลิขิต  คำภูแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงวันเกษียณอายุราชการ คือ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2554

  ปีการศึกษา  2554  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำสั่งให้นายกิตติศักดิ์   สุวรรณชัยรบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”  แทน นายลิขิต  คำภูแสน จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:54:28 น.

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตร โคตรสุโน โทรศัพท์: 0957565700 อีเมล์: sawit.khotsuno@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]