• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ/เป้าประสงค

      1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                                                                 2.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

                                                                                 3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                                                                 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

                                                                                 5. ส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน

                                                                                 6. พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

                                                                   เป้าประสงค์

                                                                                     ระดับปฐมวัย                                                                                                                                                               

                                                                                  1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   

                                                                                  2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                                                                                  3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

                                                                                  4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

                                                                                  5. ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                                                                                  6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                                                                                  7. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

                                                                                  8. มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                                                                                  9. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                                                                                10. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

                                                                                11. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น                                                                                                                           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                                1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

                                                                                2. ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจรณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

                                                                                3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

                                                                                4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตมหลักสูตร

                                                                                5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

                                                                               ุ 6. เตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

                                                                                7. เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

                                                                               8. เสริมสร้างคุวามภูิมใจในท้องถิ่นและควาทเป็นไทย

                                                                               9. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

                                                                              10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจืตสังคม

                                                                              11. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                                                             12. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้อมนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

                                                                             13. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ

                                                                             14. ผู้เรียนมีมารยาทแบบไทยโดยการยิ้มและการยกมือไหว้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน

                                                                             15. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นและอ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพ

                                                                                                                          

                                                          

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 15:27:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวตรีทิพย์ วิโย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปราณี กลั่นอักโข

 • นางปราณี หงษาวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,475
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthatnoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพโรจน์ สาเส็ง โทรศัพท์: 0954500326 อีเมล์: pirot2306@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]