โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

        1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
        2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
        3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน                    เป็นสำคัญ
        4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ 
        5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
        7. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันสมัย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        8. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-03 21:57:00 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุชาดา ญาณจินดา

 • นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,084
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4205-8352 อีเมล์: banfangdaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาภรณ์ หาญพรหม โทรศัพท์: 0882645458 อีเมล์: Nampik38@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]