โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษา    โดยการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้               ก้าวทันเทคโนโลยี  ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  วิชชา จรณสมฺปนฺโน  โสเสฏฺโฐ  เทวมนุเส 

  ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-03 21:57:00 น.

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4205-8352 อีเมล์: banfangdaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาภรณ์ หาญพรหม โทรศัพท์: 0882645458 อีเมล์: Nampik38@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]