• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             (๑)  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ - ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

             (๒)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

              (๓)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

             (๔)  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

             (๕)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

             (๖)  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

    (๗)  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:19:18 น.

โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 589128 อีเมล์: plapakrat1@sanook.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวินา สังข์สน โทรศัพท์: 0852443928 อีเมล์: naresuan.sd@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]