• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •      วิสัยทัศน์

       โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  ชุมชน  และสังคม  โดยให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ รู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมได้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:19:18 น.

โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 589128 อีเมล์: plapakrat1@sanook.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวินา สังข์สน โทรศัพท์: 0852443928 อีเมล์: naresuan.sd@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]