โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                                                

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  .............................................................................

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การคัดเลือก ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวง ข้อ ๕ (๖) จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

   

  ๑.

  นายบุญยัง

  ธงวาส

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  ๒.

  นางสุดใจ

  ตนนาชำ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  ๓.

  นายวัชรพงษ์

  อักขระ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  ๔.

  นายสิงห์ขร

  คำมี

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  ๕.

  นายประวุฒิ

  เตโช

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  ๖.

  นายณรงค์ศักดิ์

  มัชยา

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  ๗.

  พระพิศวงค์

  กิตฺปํญโญ

  ผู้แทนพระภิกษุ

  กรรมการ

  ๘.

  นายผดุง

  ธงวาส

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๙.

  นายจำลอง

  กัตติยบุตร

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ

                                                       

  คณะกรรมการมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎหมายอื่น

   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

   

                                                    ขอแสดงความนับถือ             

                                                    จำลอง  กัตติยบุตร

                                                 (นายจำลอง  กัตติยบุตร)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:01:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรพงษ์ อักขระ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนุชจณีพร เขียนสาร์

 • นางจินตนา สุวรรณจันทร์

 • โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 042534622 อีเมล์: tungsawang82@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนิดาภา โกพลรัตน์ โทรศัพท์: 0880311858 อีเมล์: aonanza_py@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]