โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.

  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนให้เด็กในเขตพื้นที่บริการ   ได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

  2.

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มุ่งเน้นกลุ่มสาระภาษาไทย   และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

   เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

  3.

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มุ่งเน้นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  และส่งเสริมการคิดเลขเร็ว

  4.

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่  2  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้

  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  5.

  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อหางบประมาณในการส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมการเรียน

  การสอน

  6.

  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียน

  7.

  จัดกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมพลานามัย และชี้ให้เห็นภัยจากสิ่งแวดล้อม

  8.

  ส่งเสริมให้มีการวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน 2 ครั้งในต้นปีการศึกษาและปลายปีการศึกษา

  เพื่อวัดพัฒนาการร่างกายของนักเรียนทุกคน

  9.

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น  ตามความถนัดและความสนใจ

  10.

  จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  และประเพณีท้องถิ่น  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  ท้องถิ่น

  11.

  จัดกิจกรรมนำนักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้

  12.

  พัฒนาครู  และนักเรียนด้านสุขภาพและพลานามัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:01:40 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 042534622 อีเมล์: tungsawang82@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวัฒน์ โกพลรัตน์ โทรศัพท์: 0857396959 อีเมล์: Por1917@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]