• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. ให้โอกาสประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

            2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            4. โรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมมือกันจัดการศึกษา  และพัฒนางานด้านการศึกษา

            5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  เป้าประสงค์

             1.ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

             2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง

             4. นักเรียนมีจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย  สร้างสังคมสมานฉันท์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 12:05:18 น.

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: krujintana.nb@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]