โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  การรักษาดูแลสุขภาพ  2. การบริหารมีขภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

  3.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4.  พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ  5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนดี  เป็นคนเก่ง  มีความสุข  2.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มึคุณภาพ  3.  ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  4.  สภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

  5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการษึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:11 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042538130 อีเมล์: bangnew56@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวพล เป้ดทิพย์ โทรศัพท์: 08-62251686 อีเมล์: suwapon132@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]