โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

  การจัดตั้ง

            โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   ตั้งเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2515  ณ  เลขที่  181  หมู่ที่  13  ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล 

  ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48170  พื้นที่   จำนวน  114  ไร่  2  งาน  41.6  ตารางวา

   

  สภาพปัญหาการจัดตั้ง

            ก่อนที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้นั้น  นักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  7 จากอำเภอเรณูนคร  หากมีความประสงค์

  จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอธาตุพนม  หรือไม่ก็อำเภอเมืองนครพนม  หรือไม่เช่นนั้น

  ก็ไปเรียนยังต่างจังหวัดทำให้เกิดปัญหาในการเดินทางและ ทั้งการหาที่พักอาศัย  ผู้ปกครองต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

            นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอำเภอเรณูนคร (สมัยนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการ  ประชาชน  พ่อค้าคหบดี  ได้ร่วมประชุม

  ขอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเรณูนครขึ้นโดยได้ขอแบ่งที่ดินของโรงเรียนเรณูนคร  

  (โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายสอนระดับ ป.  5 – 6 -7 )

   

  ประวัติการจัดตั้ง         

            ปีพ.ศ.  2515  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยตั้งชื่อว่า       “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล” 

  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  137  คน อาคารเรียนและห้องเรียนใช่ร่วมกับ

  โรงเรียนเรณูนคร มีนายมัทราช  บัวบาน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน

  หลังที่  1 จำนวน    4  ห้องเรียน  (อาคารหนุ่มเมืองเว  ในปัจจุบัน)สร้างเสร็จ  พ.ศ.  2516

            ปี  พ.ศ.  2515  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิสุทธิ์  ภักดีศรี   ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

            ปี  พ.ศ.  2518  ยุบโรงเรียนเรณูนคร  รวมเข้ากับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร  ยกพื้นที่ทั้งหมดให้ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

                                 ตราบจนถึงปัจจุบัน

            ปี  พ.ศ.  2523  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:36:07 น.

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางภัคเพียรรัตน์ แก้วมณีชัย โทรศัพท์: 0910602886 อีเมล์: pakpienrat.aiag@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]