โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                1. นายศรีสุข    แสนยอดคำ                                                                ประธานกรรมการ

                  2. นายประสิทธิ์  หงษาคำ           แทนผู้ปกครอง                                 รองประธานกรรมการ

                  3. นางจินตนา  สุมาทัย               ผู้แทนครู                                         กรรมการ

                  4. นายคะนึง  สุวอ                      ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น                  กรรมการ

                  5. นางอิงหทัย  เรทนู                  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น                  กรรมการ

                  6. นายเศรษฐวิทย์  เพชรรัตน์       ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

                  7. พระครูบูรพาธรรมปทีป             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

                  8. พระมหาพงศธร  เขมปญโญ     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

                  9.นายดีลาศ ยอดมงคล               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                  10.นางระมล  จำปาศรี                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

                  11. นายเฉลียว  นามพลแสน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

                  12.นายเศรษฐสรร   เตโช            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                  13.นายเรืองชัย   ยะไวย์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                  14. นายประหยัด   พลโลก          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                  15. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:36:07 น.

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิวัฒน์ แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 042537441 อีเมล์: popeyoyo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]