โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2522  มีพื้นที่         30  ไร่  โดยมีนายแสนเมือง  สุวรรณไตรย์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

     ปีการศึกษา 2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. จำนวน  1 หลัง  3  ห้องเรียน

     ปีการศึกษา 2524  โอนขึ้นตรงต่อ สปช. กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     ปีการศึกษา2529   ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     ปีการศึกษา 2540  เปิดทำการสอนอนุบาล 1,2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   

      พ.ศ. 2546  โรงเรียนเข้าสู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                     ปีการศึกษา 2547  เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 84 คน โดยมีนายสุเพศ  ยุติพันธ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                     ปีการศึกษา 2548  เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 89 คน โดยมีนายสุเพศ  ยุติพันธ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                     ปีการศึกษา 2549   เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 97 คน โดยมีนายสุเพศ  ยุติพันธ์ เป็น

  ผู้บริหารโรงเรียน

                      ปีการศึกษา 2550   เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 95 คน โดยมีนายสุเพศ  ยุติพันธ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                       ปีการศึกษา 2551   เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 88 คน โดยมีนายจีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์   เป็นผู้บริหารโรงเรียน             

                       ปีการศึกษา 2552   เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 83  คน โดยมีนายจีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์   เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                       ปีการศึกษา 2553   เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 ) มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียน 77  คน  โดยมีนายชัยยา  สาระไชย  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                       ปีการศึกษา 2554   เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา  (ช่วงชั้นที่ 1และ 2 ) มีครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียน 82  คน  โดยมีนายชัยยา  สาระไชย  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                       ปีการศึกษา 2555  เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา มีครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียน 67 คน  โดยมีนายชัยยา  สาระไชย  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                        ปีการศึกษา 2556  เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา มีครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียน 59 คน  โดยมีนายชัยยา  สาระไชย  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                        ปีการศึกษา 2557  เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา มีครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียน 49 คน  โดยมีนายชัยยา  สาระไชย  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                         ปีการศึกษา 2559  เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 )และระดับประถมศึกษา มีครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียน 43 คน 

                         ปีการศึกษา 2560 เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล1และ2)และระดับประถมศึกษา มีครู 4 คน นักการภารโรง 1คน มีนักเรียน 39 คน  โดยมี นางสาวปรียะปภัสร์  ทาสีเพชร  เป็นผู้บริหารโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 02:07:35 น.

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: 0885639079 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประวัติ สิมมา โทรศัพท์: 0818725062 อีเมล์: phawat2555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]