โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ๓. จัดระบบบริหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

  ๔. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

  ๕. สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
  3. นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
  4. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  6. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 02:07:35 น.

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: 0885639079 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประวัติ สิมมา โทรศัพท์: 0818725062 อีเมล์: phawat2555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]